Journal

Wiley

Type

Journal article

D.O.I.

10.1111/ceo.13524

Year

2019

Author/s

Zhuoting Zhu and Yu Jiang and Wei Wang and Jane Scheetz and Xianwen Shang and Lei Zhang and Mingguang He