Journal

AME Publishing Company

Type

Journal article

D.O.I.

10.21037/atm-21-742

Year

2021

Author/s

Jiaqing Zhang and Xiaotong Han and Wei Wang and Jason Ha and Zhenzhen Liu and Xianwen Shang and Lei Zhang and Xuhua Tan and Mingguang He and Lixia Luo